Autopsy 2022 Round 19 - Carlton v GWS Giants, Marvel Stadium @ 1.10 pm Sunday 24 July - Threadmarks